Gemeente Oldambt, verleende vergunning APV (Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt) en/of Bijzondere Wetgeving voor het houden van het evenement “Bevrijdingsfestival Oldambt” op 5 mei 2024 aan Garst, Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. 9b9bcaf8fa442d14b548740b94872f2b
  • Onderwerp: evenementenvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt maken hierbij bekend, dat op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt) en of bijzondere wetgeving de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend:   - Vergunning voor het houden het evenement “Bevrijdingsfestival Oldambt” op 5 mei 2024 tussen 11.00 uur en 22.00 uur op een open plek in het Maintebos aan Garst, Winschoten. Verleend en verzonden op 24 april 2024.   Heeft u vragen over de vergunningen, dan kunt u contact opnemen met Vergunningverlening, Team Toegang KCC (0597) 48 20 00.   Heeft u bezwaren? Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen. In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.   Winschoten, 24 april 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen