Gemeente Oldambt, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Langestraat 99, 9671 PD Winschoten en Gassingel 54 9671 CX Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. ffef6cefe9c0d414674c64a877a5779b
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor een herontwikkeling (realiseren 2 winkels, een horecagelegenheid, 2 bedrijfsruimtes en 18 woningen) van een bestaand woon- winkelpand op het perceel Langestraat 99, 9671 PD Winschoten en Gassingel 54 9671 CX Winschoten.   De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.02OV3015-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.   Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.   Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.   Winschoten, 8 mei 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen