Gemeente Oldambt, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Blijhamsterweg 102, 9672 XA Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. gmb-2023-545592
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ van Shell Hoogebrug op het perceel Blijhamsterweg 102, 9672 XA Winschoten, ambtshalve te wijzigen. De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000. Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn. Winschoten, 20 december 2023

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen