Kennisgeving verzoek ontheffing ingevolge artikel 6 Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) Winschoterweg 1 in Winschoten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. prb-2024-679
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen maakt bekend dat zij hebben besloten, ontheffing te verlenen ingevolge artikel 6 van het Besluit stortplaatsen en storten afvalstoffen (Bssa) van het verbod zoals genoemd in artikel 1 Bssa om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare stoffen te storten binnen de inrichting.-Afvalverwerking Stainkoeln BV Winschoterweg 1, 9723 CG te Groningen, een verzoek om stortontheffing, ontvangen op 2 november 2023.InzageHet besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij:- provincie Groningen, St. Jansstraat 4, 9712 JN Groningen; - gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, Groningen.Bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen en op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het indienen van bezwaar of een verzoek tot voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Algemeen Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. De wijze waarop dat moet gebeuren is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht.InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met provincie Groningen, St Jansstraat 4, 9712 JN GRONINGEN, telefoonnummer (050) 316 49 11.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen