Kennisgeving ontwerpbesluit Oldambtplein 8A Winschoten, Oldambt

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Oldambt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. stcrt-2013-5461
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het splitsen van een bovenwoning op het perceel Oldambtplein 8A te 9671 PP Winschoten. De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op de Afdeling Ruimte & Economie, team Vergunningen en wel elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.02OV3003-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000. Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit, men dient dan tevens belanghebbende te zijn.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen