Bekendmaking wijziging geluidproductieplafonds Spoortraject Groningen – Winschoten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winschoten
  2. stcrt-2024-6326
  • Onderwerp: Verkeer | SpoorNatuur en milieu | Geluid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2024

 

Omschrijving:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 5 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/74869 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs een gedeelte van het spoortraject tussen Groningen en Winschoten. De te wijzigen referentiepunten liggen in de gemeente Midden-Groningen. In het project Wunderline werken Groningse gemeenten samen met ProRail en Duitse partners aan de verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. In het kader van dit project is besloten om voor eind 2024 een snelheidsverhoging door te voeren voor het traject Sappemeer-Zuidbroek. Samen met de extra sneltrein Groningen-Winschoten die sinds 2019 rijdt, leidt dit tot een overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds ter hoogte van Sappemeer. Uit onderzoek dat ProRail heeft laten uitvoeren blijkt dat met het aanbrengen van raildempers de overschrijdingen voor een deel ongedaan kunnen worden gemaakt. Op een deel van het traject tussen Sappemeer en Zuidbroek is geen sprake van geluidknelpunten bij woningen of andere geluidgevoelig objecten en daarom is het niet doelmatig raildempers toe te passen. Op grond van dit onderzoek verzoekt ProRail om de geluidproductieplafonds te wijzigen. Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant op woensdag 6 maart 2024, zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek, wordt gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen: • Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden. • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487450. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het ontwerpbesluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur. Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinschoten.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen